Покани - декларации за бизнес-пътувания на чужденци

Съдействие за заверка на покани-декларации за бизнес пътуване на чужденци в Република България

Хасковската търговско-промишлена палата консултира фирмите за условията и изискванията на режима за заверка на покани-декларации за бизнес пътуване на чужденци в Р. България и при заявено желание от тяхна страна, им оказват съдействие за попълване на формулярите на покани-декларации и представянето им за заверка в службите за административен контрол на чужденците.

За поканеното/ните лице/а е необходимо да подготвите следната информация: имена по паспорт на латиница; дата на раждане; наименование и вид на чуждата фирма /организация/, адрес и тел. номер.

Необходими документи за покани от фирми, регистрирани по Търговския закон:

1. Заявка до Хасковската ТПП по образец;

2. Нотариално заверено пълномощно по образец от името на представляващия, съгласно Търговския регистър за представляващия Хасковската търговско-промишлена палата. Представя с в оригинал;

3. Данъчна декларация /копие/ на канещата фирма за предходната година, с входящ номер от съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите. Ако фирмата е новорегистрирана - копие от регистрацията в НАП.

Необходими документи за покани от юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел:

1. Заявка до Хасковската ТПП по образец;

2. Нотариално заверено пълномощно по образец от името на представляващия, съгласно Търговския регистър за представляващия Хасковската търговско-промишлена палата. Представя с в оригинал;

3. Удостоверение за актуално състояние на юридическото лице (със срок на валидност до 3 месеца), ако ЮЛНЦ не е пререгистрирано в Търговския регистър;

4. Удостоверение за регистрация в съответната териториална дирекция на НАП – копие.

Поканите-декларации за бизнес пътуване се заверяват на основание Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим, чл. 17 (3), (4) и (5).

Повече информация относно изготвяне на покана-декларация за бизнес пътуване и попълване на образците – заявка до ХТПП и пълномощно може да получите на тел.: 038/66 11 12 или e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.