ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Сдружение «Хасковска търговско-промишлена палата» ЕИК: 836004058, със седалище и адрес на управление в гр. Хасково, бул. Раковски № 17, адрес за кореспонденция: гр. Хасково, ул. Цар Освободител № 4, тел.: 038 661112, факс: 038 665502, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., haskovocci@gmail.com.

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до Вашите личните данни, които  Сдружение «Хасковска търговско-промишлена палата» събира с цел да Ви предостави услуги съгласно предмета на дейност на Палатата.

Прилагаме политика за защита на личните данни както за данни, събирани от Вас чрез форми на хартия, попълнени лично от Вас или от наш представител, чрез и-мейл кореспонденция, сключване на договор или други позволени от закона методи за събиране на лични данни, така и към данните събирани в Интернет пространството чрез Интернет сайта ни www.haskovocci.com

Чрез тази декларация Ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните Ви, за Вашите права, които имате относно събраните лични данни за Вас чрез нашия Интернет сайт и/или събрани от нас чрез други споменати по-горе методи.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас чрез дадените координати за връзка или поискайте информация от нашите служители.

Обща информация

Хасковската търговско-промишлена палата (ХТПП) e сдружение с нестопанска цел, което е регистрирана през 1991 г. Основните цели на сдружението са:

- Да съдейства на своите членове за оптимизиране на условията за стопанска дейност в страната и чужбина;

- Да представлява и защитава обединените интереси на членовете си пред местните органи на самоуправление и посредством Българската търговско–промишлена палата /БТПП/ – пред централните органи на държавната власт и управление;

- Да представлява своите членове пред местни, чужди и международни организации, с които Палатата пряко или чрез БТПП поддържа партньорки взаимоотношения;

- Подпомага своите членове за увеличаване на възможностите им за участието на международните пазари.

При събирането и обработването на Вашите лични данни, нашето Сдружение се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени.

1. Какви лични данни събираме от Вас

В по-голямата част от случаите събираме данни от Вас, които са изрично посочени в закона или такива, които са необходими за сключването на определен договор с Вас.

Ще Ви информираме по ясен и прозрачен начин в случай, че се налага да събираме от Вас лични данни, които не са изрично посочени в закона като задължителни, но нашата ХТПП намери за необходимо и/или има легитимен интерес от тяхното събиране или е необходимо да защитим Ваши жизненоважни интереси.

2. Как и какви лични данни събираме?
Данни, свързани с членство в ХТПП и/или с предоставяне на услуги от ХТПП.

ХТПП събира тези данни предимно въз основа на декларации и др. документи (на хартиен или електронен носител, вкл. и през сайта на ТПП), които Вие ни предоставяте и/или подписвате – в процедурата по регистрация в хтпп и/или по заявени услуги от Ваша страна.

Поради необходимост от комуникация между нашите организации част от данните събираме чрез и-мейл или в телефонен разговор. 

Друга част от Вашите лични данни, събираме от публични източници (най-често публични регистри), като спазваме условията на източниците за ползване на информацията. 

Личните данни, които събираме, са в минимално количество и са само тези, необходими на ХТПП за постигане на съответната цел (напр. име, адрес), а в случаите, когато нормативен, или административен акт изискват това - и ЕГН/данни лична карта/данни международен паспорт. 

Видеозаписи

ХТПП събира лични данни и чрез видеозаснемане на събития, в които участват членове и партньори на БТПП.

Някои от тези събития са публично достъпни, вкл. и техните записи, предвид техният обществен интерес и стойност, имат новинарска важност и са в полза на деловите среди в страната.

Като активни участници в тези събития е възможно да бъдете включени в тези записи. В голяма част от случаите на записите могат да бъдат безспорно идентифицирани само ограничен кръг от лица. За други участници има информация, но те биват разпознавани от по-тесен кръг хора. В общия случай лицата се асоциират с бизнеса, който представляват или с темата, която ги интересува. Ако по някаква причина не желаете или смятате, че тези записи нарушават поверителността на Вашите лични данни, можете да предупредите нашите представители на входа на събитието и да заемете място, което е с най-малък акцент на заснемането. 

3. Бисквитки и други пасивни технологии

Организацията  използва „бисквитки“ и други технологии за проследяване, които събират информация, от Вас при взаимодействие с нашия сайт.

4. Данни, събирани от други източници

Възможно е да събираме информация за Вас от други законни източници с цел да Ви предоставим качествено нашите услуги. Такива източници са информация от наши партньори (в случай, че Вие сте се съгласили), публично достъпна информация.

Тази информация включва:

- данни за осъществяване на контакт с Вас;

- публично достъпна информация с данни за лицата, представляващи Вашата организация.

Друга публично достъпна информация събираме само, след като имаме изричната декларация на лицето, което ги споделя с нас, че Вие сте се съгласили да бъдат споделяни с нас.

Когато осъществим контакт с Вас, ще Ви кажем откъде имаме Вашите лични данни, в случай че не сме ги събрали ние лично от Вас.

5. Защо събираме личните данни и за какво ги използваме

Събираме Вашите лични данни във връзка с предоставяне на услугите и продуктите ни към Вас, както и във връзка с ползваните от Организацията ни услуги, предоставяни от Вашата организация или лично от Вас.

Причината за събирането на лични данни е тясно свързано с постигане на целите и задачите на Хасковската търговско-промишлена палата – по устав и в изпълнение на нормативни актове.

В по-голямата си част събираме лични данни от Вас, които да ни позволят да Ви идентифицираме и в случай на нужда да се свържем с Вас.

Тази декларация е предназначена за Вас – всички настоящи и бъдещи членове и под различни форми – партньори на Хасковската търговско-промишлена палата. 

С кого споделяме Вашите лични данни?

Вашите лични данни ХТПП споделя:
- с държавни и общински органи и институции – при изпълнение на задължения на Хасковската търговско-промишлена палата, възложени с нормативен или административен акт – при условие, че е налице основание на съответния орган/институция да поиска от ХТПП вашите лични данни;
- публично – чрез споделяне на нашите събития в YouTube 
- публично - чрез регистъра на членовете на БТПП и ХТПП, публикуван в сайта на БТПП, който има за цел да предостави контакти с Вашата компания на други лица, които биха се заинтересовали от партньорство, вкл. и за получаване на услуга от компанията Ви.
- с надеждни партньори на ХТПП, на които Палатата разчита за поддържането на информационните ни системи за обработка, като всички партньори се задължават да спазват изискванията и условията на ХТПП за обработване на личните данни; личните Ви данни се съхраняват на носители- при всички случаи под нашия пряк контрол.
- с публични органи и институции и с частни субекти (в страната и в чужбина)– при услуга, предоставяна от ХТПП по Ваше искане/пълномощно.

6. Вашето съгласие и нашият легитимен интерес

Извън случаите, в които събираме личните данни въз основа на закон, договор, легитимен интерес или да защитим Вашите жизненоважни интереси, ще поискаме Вашето съгласие.

Ще използваме личните Ви данни само след Вашето изрично съгласие за конкретната цел.

Имате право, ако на по-късен етап размислите, да оттеглите съгласието си.

В случаите, в които се наложи събиране на Ваши лични данни от Вас поради наш легитимен интерес или да запазим Вашите жизненоважни интереси, ще Ви информираме своевременно, както и ще Ви разясним правата Ви.

Имате право да възразявате срещу това да събираме Ваши лични данни, ако смятате че нямаме легитимен интерес да ги събираме. Ще предприемем допълнителни мерки, както ще Ви предоставим допълнителна информация и нашите мотиви в срок не по-дълъг от 1 месец от Вашето искане.

7. Разкриване на Ваши данни пред трети лица

Организацията разкрива Вашите лични данни:

- само пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;

- на лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за изграждане на мрежата на Организацията, в това число и мрежата от видеокамери; на лица, извършващи услуги в различни сфери.

Организацията взема мерки и се задължава всички тези лица да прилагат същата защита към Вашите лични данни, както нашите собствени служители и да спазват Политиката на Организацията за защита на личните данни.

8. Мерки за защита

ХТПП събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност.

Как съхраняваме Вашите лични данни?
ХТПП съхранява Вашите данни на наш сървър като прилага подходящи технически и административни мерки и контрол, за да опази целостта на данните и тяхната поверителност. 

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме където е необходимо и допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

9. Период (срок), в който съхраняваме личните Ви данни.

Вашите лични данни се съхраняват от ХТПП за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.

В случаи на липса на такъв законен срок, ХТПП приема, че ще съхранява Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество, както и нормално развитие на партньорските ни взаимоотношения.

Целта ни е съхраняването на личните Ви данни да изискват минимални действия от Ваша страна по пререгистрации или повторно предоставяне на данни.

Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

ХТПП съхранява личните данни за срокове, определени по един от посочените по-долу начини: 
- от нормативен/административен акт;
- от устава/вътрешните правила на ХТПП;
- от обявените, или нормално необходими от/за РТПП и БТПП срокове за получаване на заявени услуги;
-нормално необходимите срокове за съхранение и предоставяне от ТПП и БТПП на очаквана от нея информация - за Вас и други икономически субекти, която е от полза за Вашата делова дейност; ХТПП надеждно съхранява тези данни и защото подобна информация може да бъде предоставена само от нас; информацията се съхранява в архива на БТПП, като достъп до нея имат строго определени лица.
извън посочените по-горе случаи администрирани от ХТПП лични данни, които са свързани с комуникация по ежедневни/текущи въпроси, свързани с Вас, се съхраняват за срок не по-дълъг от 5 г.

10. Вашето право на достъп и получаване на информация

Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време.

Имате право да знаете какви лични данни обработваме за Вас и за какво ги използваме, как ги съхраняваме.

За да упражните правото Ви на достъп, изпратете ни искане за достъп.

В редките случаи, в които не можем да осигурим достъп до личните Ви данни в срок не по-дълъг от 1 месец, ще Ви посочим причините.

Предвид стойността на информацията, която ХТПП съхранява прилагаме строга организация за достъп до данните. Това е направено с цел да предотвратим нерегламентиран достъп, грешки или злоупотреба с Вашите лични данни.
Като отговорна организация БТПП и ХТПП спазва всички гарантирани с европейските и националните закони права на физическите лица, свързани със защитата на техните лични данни. БТПП и ХТПП съблюдава всяко нормативно изискване, като отчита конкретните обстоятелства, формите на събиране на данните, правните основания и целта на тяхното събиране.

11. Вашето право на корекция

Също така, имате право да поискате ХТПП да коригира всякакви неточности в личните Ви данни.

Услугите на ХТПП са насочени за развитието на бизнеса и поради това не използваме техники за профилирането Ви с оглед Ваши лични характеристики.
Освен че е Ваше право да поискате „корекция“ на личните Ви данни в случаи на необходимост, разчитаме на Вас да упражнявате това право и за да ни помогнете да разполагаме с точна и актуална информация за Вас.

Искането за достъп или актуализиране на личните Ви данни може да изпратите на адрес: гр. Хасково 6300, ул. Цар Освободител № 4 или e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (физически адрес и/или електронен адрес)

12. Други Ваши права

Извън гореизброените права имате право да поискате:

- да бъдат изтрити Вашите лични данни;

- да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни за определен период от време;

- да възразите срещу обработването;

- преносимост на данните.

Изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме Вашите лични данни.

В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраним Вашите лични данни. В тези случай няма да е възможно да изтрием от нашите системи Вашите лични данни.

Обърнете се към нашите служители, в случай че имате въпроси.

Нашите служители;

- ще Ви съдействат при упражняването на Вашите права;

- ще Ви информират допълнително за всяко едно Ваше право.

Стремим се винаги да удовлетворим исканията Ви, когато тези искания са допустими и основателни както и да Ви дадем отговор в законоустановения срок.

В редки случаи, може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от допустимия и максимално разрешен срок по закон.

13. Право на жалба

В случай че сметнете, че нарушаваме Вашите права, може да се свържете с нас, за да проверим въпроса.

Също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.

14. Актуализация/обновяване

Настоящата декларацията се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост).

 

Дата на последната й актуализация – 22.06.2018 г.