Членство

Членуването в Палатата е доброволно. Съгласно Устава на Хасковска търговско-промишлена палата, членовете в Палатата са преки и асоциирани.

 Преки членове на Палатата могат да бъдат: 
 1. физически и юридически лица, извършващи стопанска дейност, регистрирани по съответния ред;
 2. фондации и сдружения, регистрирани по съответния ред и подпомагащи стопанската дейност;
 3. физически лица, които сътрудничат на Палатата, подпомагат и популяризират нейната дейност, както и физически лица – регистрирани като земеделски производители и занаятчии или упражняващи свободни професии.

Преките членове на Палатата по т. 1 и 2 се приемат въз основа на писмена молба до Изпълнителния съвет, в която кандидатът заявява, че приема Устава и спазва Кодекса по етика в стопанската дейност. Членственото правоотношение възниква след решението на Изпълнителния съвет и заплащането на имуществена вноска (членски внос). Преки членове се приемат и по предложение на Изпълнителния съвет, със съгласието на физическото или юридическото лице и с решение на Управителния съвет.

Асоциирани членове на Палатата се приемат въз основа на молба-заявление до председателя. Членственото правоотношение възниква след резолюцията на председателя и след заплащането на имуществена вноска (членски внос). Отказът за приемане подлежи на обжалване в 14-дневен срок от уведомлението пред Управителния съвет.

- Не могат да бъдат членове на Палатата държавни органи, политически партии, синдикати и религиозни организации.